Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

kancelaria prawno-podatkowa wrocław doradca podatkowy wrocław

Zakres świadczonych usług i sposób wynagrodzenia za czynności doradcze lub księgowe zawsze ustalamy indywidualnie. Wysokość honorarium określana jest na drodze negocjacji między doradcą a klientem.

MODELE ROZLICZEŃ

 • projekty optymalizacyjne –za okres referencyjny obejmujący uzgodniony okres optymalizacji,
 • projekty celowe – za osiągnięcie zakładanego celu,
 • bieżące doradztwo – za bieżące wsparcie i przygotowanie dokumentacji,
 • księgi handlowe i kadry – za bieżące prowadzenie ksiąg i dokumentacji pracowniczej.

CENY

Usługi w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego rozliczamy w następujących formułach:

Doradztwo podatkowe i prawne

 • indywidualne konsultacje 175,00 zł/godz.
 • stały nadzór podatkowy od 650,00 zł
 • opinie i analizy podatkowe od 500,00 zł
 • dokumentacja do cen transferowych od 600,00 zł
 • za sukces (success fee)
 • negocjowany % uzyskanej oszczędności

Księgi rachunkowe i podatkowe

Usługi w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej i podatkowej rozliczamy w następujących formułach:

 • ryczałt ewidencjonowany od 95,00 zł
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (miesięcznie) od 120,00 zł
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych „pełna księgowość” (miesięcznie) od 600,00 zł
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (rocznie) od 600,00 zł
 • inne usługi cena netto za daną czynność lub dokument indywidualnie ustalana

Kadry i płace

Usługi w zakresie kadr i płac rozliczamy w następujących formułach:

 • kady i płace za pełną obsługę kadrowo-płacową za osobę/m-c od 30,00 zł netto
 • umowy cywilnoprawne za pełną obsługę umów cywilnoprawnych za osobę/m-c od 20,00 zł netto
 • inne usługi cena netto za daną czynność lub dokument indywidualnie ustalana

Dotacje unijne

Usługi w zakresie wsparcia w pozyskaniu dotacji UE dzielimy na dwa elementy:

 • wynagrodzenie stałe za przygotowanie wniosku o dofinansowanie w wys. od 4.500,00 zł (w zależności od liczby działań w ramach projektu dotacyjnego)
 • wynagrodzenie za sukces (success fee), uzależnione od liczby działań, złożoności projektu i wysokości uzyskanego dofinansowania od 3% do 7%

Wszystkie ceny są cenami netto i podlegają zwiększeniu o właściwą stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

FORMY WYNAGRODZENIA

 • Dla projektów, dla których można wyliczyć uzyskane oszczędności (korzyści), np. stwierdzenie nadpłaty podatku lub składki czy zwindykowanie należności, główne wynagrodzenie kalkulujemy w formule za sukces jako procent faktycznie uzyskanych przez klienta korzyści/odzyskanych należności plus niewielka opłata ryczałtowa (która jest wymogiem korporacyjnym).
 • Dla projektów, których wdrożenie nie generuje bezpośrednich finansowych oszczędności i dla których oszczędności są trudne do oszacowania, np. restrukturyzacja formy prawnej, aporty, wyceny firmy/majątku, audyty itp., wynagrodzenie kalkulujemy w formule wynagrodzenia za projekt w ramach negocjacji.
 • Dla projektów, dla których ww. metody rozliczeń nie są efektywne, wynagrodzenie kalkulujemy według faktycznego czasu poświęconego na zlecenie, w przeliczeniu na roboczogodziny pracy danego specjalisty.
 • W pozostałych przypadkach, m.in. prowadzenie ksiąg handlowych, bieżące doradztwo prawne i podatkowe itp., wynagrodzenie kalkulujemy ryczałtowo za dany okres rozliczeniowy lub za faktyczną liczbę godzin zaangażowania.

Wszelkie szczegóły poznasz, kontaktując się z naszym doradcą.

Zapraszamy do współpracy! Kancelaria prawno-podatkowa, Wrocław