Doradztwo prawne

Doradztwo prawne

doradca podatkowy wrocław doradztwo prawne wrocław

Doradzamy w zagadnieniach prawa handlowego, negocjujemy i odzyskujemy wierzytelności, rozwiązujemy spory pracownicze, w imieniu klienta prowadzimy postępowanie administracyjne.

Doradztwo prawne obejmuje:

  • prawo handlowe,
  • prawo pracy,
  • łączenia, przejęcia, podziały, przekształcenia
  • windykację należności,
  • due diligence prawne.

Transakcje łączenia, przekształcenia, przejęcia, podziały

Doradztwo i obsługa prawna w zakresie restrukturyzacji spółek prawa handlowego, zwłaszcza zakładanie, przekształcanie, łączenie oraz dzielenie spółek. W obecnych realiach biznesowych, procesy restrukturyzacyjne są normalnym zjawiskiem życia gospodarczego. W ramach usługi zespół doświadczonych prawników przeprowadza konsultacje z przedsiębiorcą, analizuje dokumentację spółek i proponuje optymalny model restrukturyzacji. Kolejnym etapem jest przygotowanie wymaganej prawem dokumentacji. Każdorazowo w projekt jest angażowany doradca podatkowy, dla uzyskania celu bezpieczeństwa podatkowego.

Due diligence prawne

W ramach usługi oferujemy przeprowadzenie prawnego due diligence. Pojęcie due diligence oznacza przeprowadzenie badania/audytu z należytą starannością. Badanie to najczęściej poprzedza przeprowadzenie transakcji kapitałowych (np. łączenie spółek lub zakup przedsiębiorstwa), służy identyfikacji ryzyka związanego z tymi transakcjami oraz identyfikacji efektów synergicznych (np. fuzje spółek lub inwestycji w akcje/udziały). Istotą due diligence jest obiektywna analiza finansowego, prawnego i podatkowego stanu przedsiębiorstwa, która ma na celu określenie słabych i silnych stron oraz wskazanie potencjalnych zagrożeń. Kompleksowe i szczegółowe zbadanie sytuacji prawnej przedsiębiorstwa przed przeprowadzeniem transakcji kapitałowej, jest narzędziem umożliwiającym identyfikację i eliminację ryzyk prawnych, analizę prawnych aspektów działalności spółki (zwłaszcza istotnych umów), uzyskanie niezbędnych informacji do prawnej części procesu inwestycyjnego czy też dopasowanie statusu prawnego podmiotów do wymogów transakcji. Produktem usługi jest raport, zawierający ocenę prawną badanego przedsiębiorstwa wraz z rekomendacjami.

Prawo handlowe

Prawo handlowe jest dyscypliną prawa cywilnego, Jest to zespół norm prawa prywatnego (cywilnego), regulujący organizację przedsiębiorców i czynności gospodarcze. Prawo handlowe opiera się na trzech założeniach: kredytu, bezpieczeństwa oraz szybkości, które stanowią niezbędne elementy życia gospodarczego. Do źródeł prawa handlowego zaliczamy akty prawne o charakterze ogólnym i akty prawne o charakterze szczególnym. Do aktów głównych zaliczamy:

  • ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm),
  • ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm) oraz
  • ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Do aktów prawnych o charakterze szczególnym zaliczamy regulacje dotyczące podmiotów funkcjonujących w obrocie gospodar¬czym m.in. ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz regulacje dotyczące działalności instytucji finansowych w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 7 k.s.h. m.in. dotyczące spółek prowadzących działalność bankową czy prowadzące działalność ubezpieczeniową.